تبلیغات
منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی - منابع ارشد کلیه رشته های کشاورزی و منابع طبیعی:

1301 -  کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی-آبخیزداری مرتعداری
1302 -  کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-آبیاری و زهکشی
1303 -  کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات ، زراعت
1304 -  کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-اقتصاد کشاورزی
1305 -  کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-علوم باغبانی
1306 -  کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی
1307 -  کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی-جنگلداری
1308 -  کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-علوم خاک
1309 -  کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-علوم دامی،پرورش و تولید طیور
1310 -  کارشناسی ارشد - مهندسی تولیدات گیاهی
1311 -  کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی-شیلات
1312 -  کارشناسی ارشد - مجموعه مهندسی منابع طبیعی-صنایع چوب
1313 -  کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-علوم و صنایع غذایی
1314 -  کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-حشره شناسی کشاورزی
1315 -  کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی
1317 -  کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی-محیط زیست
1319 -  کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-مکانیک ماشینهای کشاورزی
1320 -  کارشناسی ارشد - هواشناسی کشاورزی
1321 -  کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی-مدیریت مناطق بیابانی
1322 -  کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون کشاورزی
1323 -  کارشناسی ارشد - مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی
1324 -  کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-بیو تکنولوژی در کشاورزی
1325 -  کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-توسعه روستایی
1326 -  کارشناسی ارشد - مهندسی کشاورزی-شناسایی و مبارزه و علفهای هرزه
1327 -  کارشناسی ارشد - مدیریت کشاورزی

   


نظرات()   

منابع دکتری 92 , جزوات دکترا, سوالات آزمون دکتری , دکتری 1392,دکتری 93,اخبار دکتری,آزمون دکتری تخصصی

برترین و شاخصترین کتابها و جزوات آموزشی دکتری تخصصی (.Ph.D)